Sản phẩm

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-103S

Giá sản phẩm :

BFV-103S : 3.810.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.390.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-201S

Giá sản phẩm :

LFV-201S : 3.470.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.990.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-202S

Giá sản phẩm :

LFV-202S : 3.210.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.720.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-203S

Giá sản phẩm :

BFV-203S : 3.810.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.390.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-211S

Giá sản phẩm :

LFV-211S : 2.865.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.380.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-212S

Giá sản phẩm :

LFV-212S : 2.760.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.300.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-213S-1C

Giá sản phẩm :

BFV-213S-1C : 3.395.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.730.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-213S-3C

Giá sản phẩm :

BFV-213S-3C : 3.555.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.890.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-281S

Giá sản phẩm :

LFV-281S : 2.850.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.350.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-282S

Giá sản phẩm :

LFV-282S : 2.770.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.290.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-283S

Giá sản phẩm :

BFV-283S : 3.095.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.450.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-283S-3C

Giá sản phẩm :

BFV-283S-3C : 3.215.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.540.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-3001S

Giá sản phẩm :

LFV-3001S : 2.575.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.090.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-3002S

Giá sản phẩm :

LFV-3002S : 2.390.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.950.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-3003S-1C

Giá sản phẩm :

BFV-3003S-1C : 2.935.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.360.000 đồng/bộ