Sản phẩm

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-4000S

Giá sản phẩm :

BFV-4000S : 5.095.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 4.250.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-4000S-5C

Giá sản phẩm :

BFV-4000S-5C : 5.695.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 4.690.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-8000S

Giá sản phẩm :

LFV-8000S : 3.595.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.950.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-8000SH2

Giá sản phẩm :

LFV-8000SH2 : 4.015.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.280.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-8000S

Giá sản phẩm :

BFV-8000S : 4.445.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.580.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-8000S-1C

Giá sản phẩm :

BFV-8000S-1C : 4.445.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.580.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-101S

Giá sản phẩm :

LFV-101S : 3.470.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.990.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-102S

Giá sản phẩm :

LFV-102S : 3.210.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.720.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-103S

Giá sản phẩm :

BFV-103S : 3.810.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.390.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-201S

Giá sản phẩm :

LFV-201S : 3.470.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.990.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-202S

Giá sản phẩm :

LFV-202S : 3.210.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.720.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-203S

Giá sản phẩm :

BFV-203S : 3.810.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.390.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-211S

Giá sản phẩm :

LFV-211S : 2.865.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.380.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-212S

Giá sản phẩm :

LFV-212S : 2.760.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.300.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-213S-1C

Giá sản phẩm :

BFV-213S-1C : 3.395.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.730.000 đồng/bộ