Sản phẩm

Vòi bếp nước lạnh INAX SFV-21

Giá sản phẩm :

SFV-21 : 1.040.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 950.000 đồng/bộ

Vòi bếp nước lạnh INAX SFV-29

Giá sản phẩm :

SFV-29 : 1.190.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.120.000 đồng/bộ

Vòi bếp nước lạnh INAX SFV-30

Giá sản phẩm :

SFV-30 : 1.300.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.200.000 đồng/bộ

Vòi bếp nước lạnh INAX SFV-31

Giá sản phẩm :

SFV-31 : 1.365.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.230.000 đồng/bộ

Vòi bếp nóng lạnh INAX SFV-302S

Giá sản phẩm :

SFV-302S : 1.750.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.550.000 đồng/bộ

Vòi bếp nóng lạnh INAX SFV-802S

Giá sản phẩm :

SFV-802S : 2.030.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.630.000 đồng/bộ

Vòi bếp nóng lạnh INAX SFV-212S

Giá sản phẩm :

SFV-212S : 2.515.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.170.000 đồng/bộ

Vòi bếp nóng lạnh INAX SFV-112S

Giá sản phẩm :

SFV-112S : 2.515.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.170.000 đồng/bộ

Vòi bếp nóng lạnh INAX SFV-801S

Giá sản phẩm :

SFV-801S : 2.605.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.250.000 đồng/bộ

Vòi bếp nóng lạnh INAX SFV-1013SX

Giá sản phẩm :

SFV-1013SX : 3.500.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.960.000 đồng/bộ